[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


11 januari 2004

Yttrande från Nätverket för Nydalas nyttjare

om planerna på att låta Kolbäcksvägen bli ny E4

I Umeå kommuns översiktsplan (öpl 98) har ett stort område avsatts för rekreation omkring Nydalasjön. Nydala rekreationsområde beskrivs som ett naturskönt och lättillgängligt område, lämpligt som utflyktsmål samt för motion och rekreation i olika former. Det är beläget ett stenkast från de stora bostadsområdena Mariehem, Nydalahöjd, Ålidhöjd och Tomtebo och inom bekvämt cykelavstånd från bl.a. Ersboda, Berghem, Ålidhem och Carlshem.

Nydalaområdet är emellertid inte bara viktigt för umeborna utan också för turistnäringen. I nästan all marknadsföring av Umeå lockar man turister med de stora kvalitéerna i Nydalaområdet, särskilt i den norra delen.

Det finns ett flertal aktiviteter kring Nydalasjön – skidspår, badplats, äventyrsbad och äventyrslekplats. Den största attraktionen utgör emellertid själva sjöns stora fria vattenyta som omges av en vacker och kulturhistoriskt värdefull stugmiljö. Gångvägarna runt sjön används flitigt av fotgängare, joggare och cyklister, fiskare vadar längs stränderna och paddlare pilar fram och åter. Under vintern utnyttjas isen för skridsko- och skidåkning. Hit kommer man både för att träna sin kropp och för att lugna sin själ.

Nydalaområdet är lättillgängligt för ett stort antal människor men ger samtidigt en känsla av avskildhet. De närmast obrutna skogsridåerna kring sjön gör att man känner sig förflyttad långt ut i naturen, fast man befinner sig på några minuters gångavstånd från stora bostadsområden. Det enda som stör det intrycket är trafikbullret från Kolbäcksvägen.

När nu Kolbäcksvägen byggs om och blir E4 kommer trafiken att öka ytterligare. Därmed riskerar Nydalas kvalitéer som rekreationsområde att försämras. Även Umeå kommuns turistsatsningar hotas om man bygger bort lugnet. 

Vi vill därför anföra följande:

Utsikt över sjön

Det finns önskemål om att skogen längs vägen ska öppnas upp för att bilisterna ska få utsikt över sjön. En tanke, som framförts av konsulten WSP, är att utnyttja befintliga ödetomter för dessa ”gluggar”.

Två intressen kolliderar här: friluftslivets intresse av att få en känsla av avskildhet och bilisternas intresse av att få en trevlig biltur. Men om bilisterna får utsikt över sjön får de som vistas vid sjön med nödvändighet också utsikt mot bilarna och långtradarna. Det minskar naturupplevelsen och känslan av avskildhet.

Nydalas nyttjare tvingas redan nu acceptera ett trafikbuller som vid vissa tidpunkter och vindriktningar är mycket påträngande. Därför är det inte rimligt att trafiken även ska inkräkta på synintrycket.

Vi tycker att det är självklart att friluftslivets intressen ska prioriteras framför bilisternas i ett rekreationsområde. Det innebär inte att ödetomterna ska växa igen. De bör vårdas så att de ser snygga ut och förblir tillgängliga, men skogsskärmen mellan vägen och sjön bör behållas intakt. 

Buller

Idag färdas i genomsnitt 8 000 fordon per dygn på Kolbäcksvägen. Nya E4 byggs för 15 000 fordon per dygn, varav 10 % tung trafik. För att denna större trafikbelastning inte ska ge upphov till högre ljudnivåer kommer bullerskärmar att uppföras längs vägen.

Buller är ett komplicerat problem. Bullerskärmar som ger god effekt närmast vägen ökar kanske bullret längre bort. Enligt vår uppfattning bör man prioritera åtgärder som ger största möjliga reduktion av bullret ute på sjön och på den östra sidan, alltså längst bort från vägen. Vid sjöns västra sida, närmast E4, går stillheten ändå förlorad.

Vid planeringen av vägen bör man beakta möjligheten att använda ”tysta” vägbeläggningar. Bullerskärmarna bör utformas för maximal bullerreduktion, även om detta leder till en estetiskt mindre tilltalande körupplevelse för bilisterna.

Målet bör inte endast vara att undvika ökade ljudnivåer, utan att sänka den upplevda bullernivån i förhållande till dagens nivå. Ljudet från trafiken är nämligen störande redan nu. Om Nydalasjön ska kunna fungera som ett högkvalitativt rekreationsområde och en attraktiv turistmagnet måste bullernivån reduceras.  

Trafikplatser och rondeller

Kolbäcksvägen mellan värmeverket och nuvarande E4 är en farlig väg utan särskilda anordningar i korsningarna. När Kolbäcksvägen blir E4 kommer det att bli rondeller i korsningarna vid Carlshem, värmeverket och Gösta Skoglunds väg. Vid Mariavägen planeras en planskild trafikplats. Detta är viktiga och välkomna åtgärder för trafiksäkerheten.

Trafikplatsen vid Mariavägen blir emellertid mycket utrymmeskrävande och kommer att gå nästan ända ned till sjön. Här är det stor risk att buller tränger ut mot friluftsområdet. Dessutom blir det mindre angenämt att cykla och promenera runt sjön om en trafikplats tränger sig på.

Vi förordar därför en rondell även vid Mariavägen, även om detta innebär att hastighetsbegränsningen måste sättas till 70 km/h. Lägre hastighet ger för övrigt även mindre buller, och en rondell blir betydligt billigare än en trafikplats. 

Båtbryggan vid Mariehem

För närvarande går nedfarten till båtbryggan vid Mariehem parallellt med Mariavägen, under Kolbäcksvägen. Det finns ett förslag om att i stället dra nedfarten från trafikplatsen, längs en sträckning där det idag går en stig. På denna nedfart skulle cykel- och biltrafiken få samsas.

Detta tycker vi är ett mycket dåligt förslag. Även en barnfamilj ska våga cykla runt Nydalasjön och då ska inte en bit av cykelbanan vara bilväg. Dessutom är den stig som skulle tas i anspråk mycket trevlig för promenader och bör snarare utvecklas för detta ändamål.

Behåll därför nedfarten till båtbryggan där den är idag. Det är för övrigt också det billigaste alternativet. 

Parkering vid Kinabron

Idag finns en ”vild” parkering intill Kinabron. Den utgör en trafikfara och måste förstås bort när Kolbäcksvägen blir E4. Samtidigt tyder den nuvarande parkeringen på att många människor faktiskt upplever ett behov av att kunna ställa bilen i närheten av Kinabron för att få tillgång till bl.a. grillplatsen på Hällan.

Ett sätt att lösa detta skulle kunna vara att anlägga en parkering på andra sidan nya E4, på Nydalahöjd, i närheten av gångtunneln till Nydalasjön. 

Sammanfattning

  • Behåll en intakt skogsskärm mellan sjön och nya E4

  • Eftersträva största möjliga bullerreduktion, främst på sjöns östra sida

  • Anlägg en rondell vid Mariavägen

  • Behåll nuvarande nedfart till Mariehemsbryggan

  • Utred möjligheten att anlägga en parkering på Nydalahöjd i anslutning till Kinabron

Anna Birve

Carl-Henrik Berg

Lennart Frostesjö

Mats Hellgren

Yvonne Lindblom

Jon Lindgren

Annika Nordstrand

Gudrun Norstedt

Janne Vaattovaara

Simon Westerberg

Ann J:son Wigelius

Ursula Zinko

Cajsa Åkesson

Nätverket för Nydalas nyttjare


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]