[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


 

Yttrande insänt till Umeå kommun 8 april 2006

Utställd detaljplan för del av fastigheten Tomtebo 2:1, Tomtebo 1 B

Området kring Nydalasjön är ett för Umeå viktigt rekreations- och friluftsområde. Det är lättillgängligt samt erbjuder fortfarande en viss känsla av avskildhet. Tillgången till sådana platser är starkt begränsad och ett växande Umeå gör dessa oaser med relativt centralt läge ännu viktigare.

Det liggande förslaget till detaljplan för Tomtebo 1 B medför en stadsmässig front mot sjön. Förslaget ger en rätt att bygga bostadshus med från två ända upp till fyra våningar endast cirka 100 meter söder om sjön och med en sträckning i västöstlig riktning på 650 meter, att jämföra med sjöns bredd på cirka 250 meter. Enligt planbeskrivningen skall endast ett öppet och genomsiktligt parklandskap ligga mellan sjön och bebyggelsen. Byggnaderna skall förses med synliga röda tak. Det konstateras också att den visuella kontakten med Nydalasjön från stadsdelen värderas högt.

I 3 kap. 6 § miljöbalken anges att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Bestämmelsen skall enligt 2 kap. 1 § PBL tillämpas vid planläggning.

Den planerade bebyggelsen är inte förenlig med detta. Bebyggelsen blir ett dominerande inslag för dem som vistas kring sjön, inte endast i bostadsområdets omedelbara närhet. Känslan av avskildhet och naturområde kommer att gå förlorad. Den redan utbyggda delen av Tomtebo har föredömligt dolts från sjön på ett sätt som gör att naturmiljön kring sjön bevarats. Motsvarande hänsyn måste tas även i detaljplanen för Tomtebo 1 B.

 

Nätverket för Nydalas nyttjare

 

Gunnar Andersson

Ludmila Andersson

Carl-Henrik Berg

Anna Birve

Ingrid Everhag

Mats Hellgren

Gudrun Norstedt

Charlott Nyman

Marie Redeborn

Nora Räthzel

Lena Rönnberg

Janne Vaattovaara

Ann J:son Wigelius

Cajsa Åkesson


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]