[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Inlägg i Umeå kommunfullmäktige

från Nils Häggström

28 november 2005

Fru ordf., fullmäktigeledamöter och åhörare!

Tack för det delvis positiva svaret på min motion!
Nydalaområdet tillhör ett av de allra viktigaste fritids och rekreationsområdena i kommunen.

Vi som utnyttjar området märker hur många människor det är som rör sig gående, cyklande, fiskande eller som har picknick med familjen och vänner vid sjökanten. Det är också ett populärt område för ungdomar att träffas. Utnyttjandet av området sker under alla tider på året.

Från centerpartiets sida har vi i olika sammanhang arbetat för att göra området till en attraktiv mötesplats för umeåborna. Vi har motionerat om utsättning av ädelfisk i sjön liksom att anlägga rastplatser och bryggor även avpassade för rörelsehindrade att praktisera fiske vid. Dessa motioner har bifallits av fullmäktige och faktiskt också verkställts. Skötselplan för Nydalaområdet är ett annat initiativ som centerpartiet tagit och som fått fullmäktiges gillande. Skötselplanen har vandrat genom den kommunala kvarnen - besluten är fattade men implementeringen av planen har ännu ej skett - men jag hoppas att resurser avsätts för dess genomförande.

År 1981 när beslutet i fullmäktige togs om att alla fritidshusen runt Nydalasjön skulle rivas reserverade sig centerpartiet mot detta eftersom att området hade bevarande kvaliteer och att det var möjligt att förena fritidsboende med det rörliga friluftlivets behov. På nästa fullmäktige hoppas jag att fullmäktige kan ta beslut om att lätta på 1981 års beslut och bevara en stor del av den fritidbebyggelse som finns kvar.

När det gäller dagens ärende om belysning runt sjön gläder det mig att samtliga partier i KS och fullmäktige stöder min och centerpartiets motion om belysning runt sjön. Det innebär att förutsättningarna för att utnyttja området ytterligare förbättras och att det blir tryggare för alla att vistas i och röra sig inom området. Jag hoppas också att resurser avsätts för belysningen och implementeringen av skötselplanen.

Min andra del i motionen om en löparsträng avvisas av remissinstanserna och KS. Min avsikt var inte att vi skulle göra en bred motionsslinga runt sjön. Det förstår jag blir allt för kostsamt. Som det är nu springer motionärerna på vägbanan huvudsakligen. Men på vissa ställen är det obekvämt att nyttja vägbanan och då spriger man vid sidan om väg och cykelbanan. En smärre förbättring av dessa sträckor skulle underlätta nyttjandet och inte behöva kosta speciellt mycket. Jag är övertygad om att när skötselplanen genomförs kan man åtgärda även detta!

Jag vill slutligen också ge en eloge till nätverket Nydala. nu och nätverket för Tomtebo för deras enträgna och konstruktiva arbete för att förbättra situationen i anslutning till Nydala sjön!

Yrkande: Bifall till KS förslag till beslut.


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]