[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Yttrande insänt till Umeå kommun 9 december 2004

Angående föreslagen detaljplan för fastigheten Stadsliden 5:1 m.fl. (Mariestrand)

Kommunen har presenterat en detaljplan för det nya bostadsområdet Mariestrand, som ska byggas mellan Mariehemsvägen och Kolbäcksvägen. Det är ett projekt med komplikationer, med tanke på att Kolbäcksvägen inom de närmaste åren ska byggas om till E4 med en beräknad trafik på 12 300 fordon/dygn.

I detaljplanen finns följande lösning:

”I stället för sikthindrande bullerplank/-vallar utformas bostadsbebyggelsen som en bullerdämpande bostadsmur mot Kolbäcksvägen” (sid. 2).

Att bo i en bullerdämpande bostadsmur låter föga lockande. Kanske är det därför planbeskrivningen utlovar följande:

”En viss utglesning av vegetationen sker från Kolbäcksvägen mot Nydalasjöns strand. Detta ger de nya bostäderna viss möjlighet till sjöutsikt samtidigt som Mariehem blir starkare knutet till Nydalasjön då dess närhet synliggörs. Den som färdas längs Kolbäcksvägen kan få se en glimt av sjön” (sid. 7).

De som slår sig ned i den bullerdämpande bostadsmuren ska alltså kompenseras med sjöutsikt. Detta kan endast bli verklighet genom att man tar bort en del av skogen mot Nydalasjön. Den skogen utgör emellertid en ovärderlig del av Nydalaområdet, ett av Umeås allra viktigaste och mest välbesökta friluftsområden. Skogen avskärmar sjön från omgivande bebyggelse och underlättar för den stressade att finna ro. Men framför allt dämpar den bullret från Kolbäcksvägen och döljer de förbirusande bilarna. Detta kommer att bli ännu viktigare när E4 så småningom går fram där.

Någon separat miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts vara nödvändig för denna detaljplan. Inte ett ord sägs om ljudmiljön vid Nydalasjön i planbeskrivningen. Det är uppseendeväckande!

Anledningen kan möjligen vara att skogen mellan Kolbäcksvägen och Nydalasjön ligger utanför det område som berörs av det aktuella planförslaget. Frågan är varför den då överhuvudtaget nämns i planbeskrivningen. Risken är stor att man skapar en onödig förväntan hos byggarna på att det verkligen ska bli sjöutsikt från det nya bostadsområdet.

Nydala friluftsområde naggas i kanten från alla håll och måste värnas mot ytterligare störningar. Det måste vara viktigare att erbjuda ett någorlunda fridfullt friluftsområde åt många än sjöutsikt åt några få. Friluftsområdet är ju till glädje även för de boende i Mariestrand.

Vi föreslår därför att det stycke som berör utglesningen av vegetationen mot Nydalasjön ska strykas ur planbeskrivningen. Vi vill också uppmana politikerna att framöver i alla sammanhang värna Nydala friluftsområde och dess stora kvalitéer.


Nätverket för Nydalas nyttjare


Gunnar Andersson

Ludmila Andersson

Carl-Henrik Berg

Anna Birve

Lennart Frostesjö

Mats Hellgren

Calle Lindelöf

Gudrun Norstedt

Marie Redeborn

Nora Räthzel

Lena Rönnberg

Helene Stenman

Cajsa Åkesson

 

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]