[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Motion till fullmäktige Umeå kommun

Åtgärder för att ytterligare utveckla Nydalaområdet

Kommunfullmäktige tillstyrkte 2002–04–29 en motion om upprättande av skötselplan för Nydalaområdet. Enligt uppgift har en sådan plan utarbetats av parkförvaltningen och antagits av tekniska nämnden.

En stor del av den fritidsbebyggelse som har omgett Nydalasjön har, enligt det beslut kommunfullmäktige en gång fattade, lösts in och fritidsstugorna rivits. Genom att skötselplanen ännu inte implementerats har de avrivna tomterna i många fall förbuskats och inte i någon större utsträckning blivit tillgänglig för allmänheten. Vissa åtgärder har vidtagits för att förbättra tillgängligheten till sjön t.ex. genom uppförandet av handikappbryggor och rastplatser, iordningställande av lekplats vid sydspetsen av sjön etc.

Det finns fortfarande ett antal fritidshus runt sjön som inte är inlösta eller tomterna avrivna. Det finns emellertid också ett önskemål från en bred allmänhet att göra halt i de rivningar som pågår. Detta framgår inte minst av den namninsamling som Nätverket för Nydalaområdet genomförde för en tid sedan. Skälet till att göra halt i inlösandet och avrivningen av tomterna är att bevarandet av ett antal fritidshus längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande- och upplyst naturmiljö. En del av den kvarvarande bebyggelsen kan också ha ett kulturhistoriskt värde som gör den värd att bevara som fritidsbebyggelse eller för speciella verksamheter, framförallt riktade till frivilligorganisationerna.

Eftersom Nydalaområdet har en så central plats som rekreationsområde kan det vara på sin plats att se över hur området kan utformas och utvecklas till gagn för hela Umeå kommun.

 

Vi föreslår därför att fullmäktige beslutar

A t t  kommunen beslutar om ett temporärt stopp i inlösningen och rivningen av fritidsfastigheterna längs sjön

A t t  en kulturhistorisk inventering av kvarvarande bebyggelse genomförs

A t t fullmäktige därefter får ta ställning till en utvecklingsstrategi för Nydalaområdet. Denna översyn bör även ingå som en del av en ny översiktsplan.

Umeå den 11 januari 2005

Sven-Olov Edvinsson
Centerpartiet

Britt-Marie Lövgren
Folkpartiet

Anders Ågren
Moderaterna

Anders Sellström
Kristdemokraterna

Motionen i pdf-format

 

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]