[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Översiktsplan för Umeå kommun (Öpl 98)

antagen av kommunfullmäktige 25 maj 1998

– Utdrag –

Områdesvisa riktlinjer

Bostadsområden – nyexploatering

3.1 Tomtebo I

Utbyggnaden av den första etappen som omfattar ca 2 600 lägenheter pågår. Trafiken är inriktad mot Ålidbacken. För Tomtebo finns en fördjupad översiktsplan.

3.2 Tomtebo II

När bostadsområdet byggs ut kommer trafiken att ledas även via den föreslagna Carlsbergsvägen mot Umeå centrum.

3.3 Nydala

Bostadsområde öster om Nydalasjön som tillsammans med Tomtebo II inrymmer ca 12 000–15 000 invånare. Området kommer delvis att byggas inom planeringsperioden fram till 2010. Gång- och cykelbro kan anläggas över Nydalasjön för att åstadkomma en bra förbindelse till de stora arbetsplatsområdena. Aktsamheten om sjöns känslighet och hänsynen till rekreationsintressen innebär att bebyggelsen placeras ca 200 meter från sjön.

Arbetsområden

7.1 Uminova [väster om sjön, söder om Noret]

Arbetsområde företrädesvis för verksamheter med anknytning till forskning, högre utbildning och utveckling som behöver nära avstånd till universitetet och sjukhuset. Området innehåller även bostäder. Närheten till universitet, sjukhus, bostäder i Tomtebo, rekreation i Nydala och det utmärkta läget ur kommunikationssynpunkt, innebär att arbetsområdet kan bli ett av de mest eftersökta i landet. Tidigare påbörjad planering för området bör omarbetas.

Natur- och rekreationsområden

9.2 Nydala rekreationsområde

En fortsatt satsning österut, både av bostäder och av arbetsplatser förslås under den kommande planeringsperioden. Därför har ett stort område avsatts för rekreation omedelbart nordost om Nydalasjön. Räknas även sjön in i rekreationsområdet uppgår ytan till nära 900 hektar.

Nydala utgör ett naturskönt område och terrängen nordost om sjön är en viktig resurs för både kommuninvånare och besökare. Området är lättillgängligt och lämpligt som utflyktsmål samt för motion och rekreation i olika former. Ett tempererat utebad planeras. Utbyggnaden av Tomtebo och Nydalaområdena medför en ökad efterfrågan även på övriga badmöjligheter runt sjön. Inom ramen för utvecklingsplanen för Nydalaområdet görs stora satsningar i syfte att främja det rörliga friluftslivet. En annan målsättning är att skapa aktiviteter och spänning för barn i olika åldrar.

9.3 Nydalasjön med tillrinningsområde

Nydalasjön har stor betydelse för rekreation och rörligt friluftsliv redan idag och kommer att få det i ännu högre grad i framtiden med de lokaliseringar av bostäder och arbetsplatser som föreslås. Sjön är föroreningskänslig och dessutom ekologiskt känslig eftersom ytterligare näringstillskott drastiskt skulle förändra dess ekosystem med risk för bl.a. algblomning.

Kommunfullmäktige har därför beslutat att på sikt lösa in all privatägd bebyggelse runt sjön. Nytillkommande bebyggelse eller anordningar för trafik, parkering eller ordnad rekreation ska om möjligt undvikas inom sjöns tillrinningsområde.

Hela översiktsplanen (pdf-fil 7,9 MB)


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]