[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Tavlesjön [= Nydalasjön] och dess stränder samt delar av byarna Nydala och Västerteg m fl fastigheter inom Umeå kommun, Västerbottens län.

Förslaget upprättat den 20 mars 1979.

[...]

Planeringsförutsättningar

[...]

Bakgrund

Genom Umeå tätorts kraftiga även nu pågående expansion har allt större behov och krav ställts på närrekreationsområden som komplement till de stora bostadsområdena Mariehem, Ålidhem, Carlshem samt verksamheter som universitet och regionsjukhus.

Den kraftiga expansionen kunde icke förutses vid fastställelse av byggnadsplanen år 1954.

Genom tätortens expansion har Tavlesjön och dess stränder blivit synnerligen attraktiva som närrekreationsområden för det rörliga friluftslivet. Genom detta har intressekonflikter uppstårr [sic] mellan befintligt enskilt fritidsboende och det rörliga friluftslivet.

Syfte

Planförslaget avser att skapa planmässiga förutsättningar för utbyggnad av friluftsanläggningar vid Tavlesjöns norra strand. Planförslaget avser även att säkerställa Tavlesjöns övriga stränder för det rörliga friluftslivet.

[...]

Markägoförhållanden

[...]

De flesta fritidsfastigheterna, som äges av enskilda, är belägna vid Tavlesjöns sydvästra strand inom område med fastställd byggnadsplan.

För övrigt finns fritidsfastigheter i enskild ägo på Tavlesjöns nordöstra och nordvästra stränder.

Kommunen har under de senare åren köpt upp de enskilda fastigheter som har utbjudits till försäljning.

Kommunen har arrendekontrakt på fastigheter för fritidsboende med ett flertal enskilda personer. Uppsägningstiden är ett år.

[...]

Planförslaget

[...]

Bebyggelse

För Nydalabadet redovisas ett med Ra betecknat område avsett för friluftsbad och därmed samhöriga verksamheter. Väster om Nydala friluftsbad redovisas en mindre småbåtshamn. Norra delen av planområdet redovisas för idrottsändamål. [...]

Övriga strandområden längs Tavlesjön redovisas som allmän parkmark. Detta innebär även ändring av markanvändningen enligt gällande byggnadsplan för fritidsbebyggelse. Ändringen motiveras med att de allmänna intressena för det rörliga friluftslivet överväger de enskilda intressena för fritidsboende.

Ett bibehållande av fritidsbebyggelsen skulle innebära att bebyggelsen i en nära framtid skulle nyttjas för permanent boende. Det skulle bli svårt och olämpligt att bygga ut den tekniska och sociala servicen för detta område till den standard som en bebyggelse för permanent boende kräver. En sådan lösning skulle även strida mot det rörliga friluftslivets intressen.

Genom friläggande av strandområdet från fritidsbebyggelse skapar man ett sammanhängande område runt hela Tavlesjön för det rörliga friluftslivet.

[...]

Plangenomförande

[...]

Beträffande avvecklingen av fritidsbebyggelsen fortsätter kommunen att successivt förvärva de fastigheter som utbjudes på marknaden. Kommunen ställer sig beredd att lösa in alla återstående fastigheter som är i enskild ägo.

De enskilda markägarna kan ett år efter planens fastställelse fordra att kommunen löser in deras fastigheter.

Avvecklingen av fritidsbebyggelsen beräknas kunna ske inom en tidsperiod av 5–10 år efter planens fastställelse. Genom kommunens successiva uppköp av kvarstående enskild ägda fritidshus övertar de även i allt större omfattning ansvaret för skötseln av området.

Av kommunen ägda och förvärvade hus kan hyras ut för kortare tid.

Enskilda fastigheter som icke förvärvats inom en tidsrymd av 10 år efter planens fastställelse avser kommunen att tvångsinlösa varefter all fritidsbebyggelse inom planområdet avvecklas.

Samråd

[...]

Vid samråd med och information till berörda markägare 1979 02 22 framfördes kritik mot planförslaget avseende ändring av markanvändningen för fritidsbebyggelse. Markägarna begärde att den gällande byggnadsplanens rättigheter skulle bibehållas respektive inarbetas i det aktuella planförslaget.


1981-10-19

Kommunfullmäktige i Umeå antar ovanstående förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Tavlesjön [= Nydalasjön] och dess stränder etc.


1984-07-05

Länsstyrelsen Västerbottens län fastställer ovanstående förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Tavlesjön [= Nydalasjön] och dess stränder etc.

 

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]