[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Till Kommunfullmäktige Umeå kommun

Motion

Skötselplan för Nydalaområdet

Nydalaområdet utgör en mycket viktig resurs för Umeås medborgare som fritids- och rekreationsområde. Det är därför också angeläget att området får en tillsyn och skötsel som möjliggör utnyttjandet av området på ett bra sätt.

Fullmäktige har beslutat att Nydalasjöns stränder ska göras tillgängliga för allmänheten vilket innebär att kommunen successivt löst in fritidshusen.

På vissa platser har fritidskontoret med begränsade resurser gjort ett mycket bra arbete för att underlätta allmänhetens utnyttjande av stränderna. Jag tänker då bl a på grillplatser, bryggor för fiske (handikappanpassade) mm. Arbetet har till stor del utförts som arbetsmarknads politiska insatser.

På den västra sidan av Nydala sjön har kommunen under senare år löst in en del fritidshus. Avsikten från kommunens sida har varit att göra detta strandområde tillgängligt för det rörliga friluftslivet. På några ställen har detta också skett medan det på andra ställen där fritidshusen rivits har tomterna fått växa igen. I praktiken har allmänheten inte någon bättre tillgång till dessa platser än när fritidshusen stod kvar. Genom igenväxningen kan man t o m säga att området har förfulats och allmänhetens tillgång till stränderna inte förbättrats. Det kan inte har varit avsikten med kommunens inlösen av fritidshusen med tillhörande tomtmark.

Med tanke på den stora betydelse och centrala roll som Nydalaområdet har som rekreations- och fritidsområde för Umeås befolkning bör området i sin helhet få en ändamålsenlig skötsel. För detta krävs att en skötselplan upprättas. Med relativt små resurser är det möjligt att slå de inlösta tomtplatserna; bygga ytterligare handikappanpassade bryggor; se till att det finns lättillgängliga parkeringsplatser etc. Det kan ske genom att utnyttja feriearbetande ungdomar, personer som står till arbetsmarknadens förfogande osv och med arbetsledning från kommunens fritidsförvaltning. Fritidsförvaltningen har visat att man kan med begränsade resurser sköta den typen av uppgifter. Det vore enligt min mening inte fel om fritidsförvaltningen för sådana arbeten kunde disponera ett antal personer från kommunens arbetsmarknadsavdelning.

Jag föreslår därför

att fullmäktige ger tekniska kontorets parkavdelning i uppdrag att, i nära samarbete med fritidsförvaltningen och naturvårdsintressena upprätta en skötselplan för Nydalaområdet

att fullföljandet av den upprättade skötselplanen löses i enlighet med vad som framför i motionen.

Umeå den 10 september 2001

Nils Häggström (c)

 

Tekniska nämndens beslut


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]