[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Umeå kommun, tekniska nämnden 2002-01-23

Utdrag ur protokollet TN § 8 1776/2001 403

Skötselplan för Nydalaområdet

Tekniska kontoret anför i skrivelse 2002-01-11 följande:

Bakgrund

Tekniska nämnden har fått motion nr 11/2001 – Skötselplan för Nydalaområdet, för yttrande. I motionen föreslås att en skötselplan upprättas för området kring Nydalasjön och att fullföljandet av denna skötselplan kan genomföras med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder.

Nydalaområdet utgör ett av Umeås viktigaste stadsnära natur- och fritidsområden. Fullmäktige har beslutat att sjöns stränder ska göras tillgängliga, vilket har lett till successiv inlösen av fritidshusen. När fritidshusen har försvunnit har skötseln av området också förändrats och på många ställen växer strandzonen igen och blir mindre attraktiv. Tekniska kontoret delar därför motionärens uppfattning att en plan för hur området ska skötas och utvecklas, så att tillgängligheten till sjön successivt ökar och områdets attraktivitet bibehålls, är befogad.

Skötsel- och utvecklingsplanen kan tas fram genom tekniska kontorets försorg under 2002. Samråd har skett med fritidskontoret.

TN Tekniska nämnden beslutar

att tillstyrka motion nr 11/2001 – Skötselplan för Nydalaområdet.


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]