[ Hem ] Friluftskarta ] Stugor ] Historia ] Nätverket ] Arkiv ]

NYDALASJÖN

KULTUR- OCH FRITIDSOMRÅDE I UMEÅ

Sajten drivs av Nätverket för Nydalas nyttjare nätverket för oss som värnar om Nydalaområdets kvalitéer


 

Sajten drivs av Nätverket för Nydalas nyttjare

Kontaktpersoner:

Mats Hellgren

090-13 40 89

Gudrun Norstedt

090-13 94 98

mejl: info[snabel-a]nydala[punkt]nu

 

 

Senaste uppdatering: 2020-06-16.

 

Senaste nytt:

Kommunen underhåller inte de stugor som ska bevaras

(2014-06-10)

Nätverket för Nydalas nyttjare uppmärksammar i en insändare att kommunen ännu efter snart två år inte har gjort något för att genomföra den fördjupade översiktsplanen för Nydalaområdet. Det finns heller inga planer på renovering eller flyttning av stugor förrän 2017. Nyttjarna påpekar att risken är stor för att de stugor som nu inte har en privat ägare eller hyresgäst förfaller.

Nydalasjöns stränder är tillgängliga

(2013-04-16)

Nydala nordöstra stugförening har ritat en karta över Nydalasjön där man kan se hur mycket av stränderna som idag är fritt tillgängliga för allmänheten – merparten, visar det sig.

Alliansen gör stugorna till valfråga

(2012-10-30)

"Beslutet är fel och vinner vi valet om två år kommer jag att ta initiativ till att riva upp beslutet", säger Anders Ågren (M), kommunalråd, om gårdagens beslut. Detta enligt en artikel i dagens Västerbottens-Kuriren.

Den fördjupade översiktsplanen har antagits

(2012-10-29)

Dagens omröstning i fullmäktige följde helt partilinjerna och den fördjupade översiktsplanen för Nydalaområdet har antagits utan ändringar. Det innebär att i stort sett endast stugorna längs nordöstra stranden blir kvar, att några kulturhistoriskt värdefulla stugor flyttas dit från andra delar av sjön samt att alla stugor som fortfarande är privatägda löses in av kommunen. Troligen får också föreningsstugor vid andra delar av sjön stå kvar. Här finns den fördjupade översiktsplanen i pdf-format.

Arbetarpartiet stöder S+V

(2012-10-19)

Arbetarpartiet har nu bestämt sig för att rösta med S+V i fullmäktige. Partiet motiverar sitt ställningstagande med omsorgen om sjöns vattenkvalitet och hänvisar till en rapport från 2006 som finns här i pdf-format. En artikel i Västerbottens-Kuriren om saken hittar du här. Arbetarpartiet har bara ett mandat i fullmäktige men kommer att spela en avgörande roll för beslutet om stugorna. Om inga ledamöter går emot sina partier kommer förslaget att riva merparten av stugorna att få majoritet i fullmäktige den 29 oktober.

Miljöpartiet stöder alliansen

(2012-10-17)

Enligt dagens Västerbottens-Kuriren har miljöpartiet bestämt sig för att stödja alliansens ändringsyrkande. Det behövs därmed bara ytterligare en röst för att yrkandet ska få majoritet i fullmäktige den 29 oktober.

Stugornas framtid avgörs 29 oktober

(2012-09-26)

Det står nu klart att den fördjupade översiktsplanen kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 29 oktober 2012. S+V har inte egen majoritet men förfogar över 32 av 65 mandat. Det krävs alltså att S+V lyckas vinna ytterligare en röst för att deras förslag ska gå igenom, vilket innebär att minst 46 av stugorna rivs. Om å andra sidan allianspartierna får stöd av både miljöpartiet och arbetarpartiet går deras ändringsyrkande igen, vilket innebär att alla stugor blir kvar.

Alliansen yrkar på att stugorna ska bli kvar

(2012-09-26)

Förslaget till fördjupad översiktsplan behandlades igår i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Allianspartierna hade då framlagt ett ändringsyrkande angående stugorna som i stort sett gick ut på att tidigare skrivningar skulle återtas. I korthet innebär det att:

- Den gamla stadsplanen ersätts med en detaljplan, där det ska stå att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Varje stuga ska också behålla sin storlek och sina tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering.

- Varje stugas tomt minimeras. Strandremsan och områdena mellan tomterna planläggs som parkmark.

- En gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt.

Alliansen har dock inte majoritet i utskottet och yrkandet avslogs med röstsiffrorna 4–3.

Holken har fått nytt liv!

(2012-07-06)

En av de första aktiviteterna som Nätverket företog sig var s.k. omvänd vandalism vid den då både förfallna och rivningshotade Holken. Sedan dess har Holken fått nya hyresgäster som lagt ned hela sin själ på att renovera Holken. Gå förbi och titta på hur fint det har blivit!

Föreningen för byggnadskultur yttrar sig

(2012-07-06)

Även Föreningen för byggnadskultur i Umeå har yttrat sig om Nydalastugorna. Läs yttrandet här!

Nätverket yttrar sig

(2012-07-06)

Nätverket för Nydalas nyttjare har yttrat sig om den fördjupade översiktsplanen för Nydalaområdet. Läs yttrandet här!

Planen ställs ut

(2012-05-08)

Nu finns den fördjupade översiktsplanen för Nydalaområdet på utställning. Ladda ned filerna från kommunens webbplats.

46 av 64 stugor ska rivas, enligt S och V

(2011-05-24)

Kommunstyrelsens AU har tillstyrkt den fördjupade översiktsplanen för Nydalaområdet, som snart går på offentlig utställning. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har tillsammans presenterat en skrivning om stugorna, som innebär att 18 av de 64 stugorna ska bevaras och övertas av kommunen. De kvarvarande stugorna ska bland annat utnyttjas av föreningar. Övriga 46 stugor ska rivas. Allianspartierna motsätter sig förslaget, och vill ha tillbaka den ursprungliga skrivningen, som innebär att en detaljplan ska upprättas för stugorna. Allianspartierna har dock inte majoritet och kan därför inte driva igenom detta. Det slutliga beslutet fattas i kommunfullmäktige.

Nätverket ger en eloge till Mariehems S-förening

(2011-03-01)

I en insändare ger Nätverket för Nydalas nyttjare en eloge till Mariehems S-förening, som försvarar beslutet att bevara skogen mellan Kolbäcksvägen och Nydalasjön. Nätverket noterar också att föreningen anser att stugorna "fyller ett värdefullt kulturvärde".

Nätverket manar till tvärpolitiskt samarbete i stället för prestige

(2011-02-19)

Nätverket för Nydalas nyttjare ger sin syn på vänsterpartiets förslag i en debattartikel.

Allianspartierna förespråkar detaljplan

(2011-01-19)

I en replik på Vänsterpartiets debattartikel argumenterar allianspartierna för att alla stugorna ska bevaras och att Nydalaområdet ska detaljplaneläggas.

Vänsterpartiet vill bevara 10–20 stugor

(2011-01-12)

I en debattartikel argumenterar Vänsterpartiet för att kommunen ska lösa in hela Nydalaområdet och bevara 10–20 stugor. De stugor som blir kvar ska i första hand nyttjas av föreningar.

VK:s chefredaktör om Nydalasjön

(2010-12-08)

VK:s chefredaktör Ola Nordebo skriver en ledare om Nydalasjön och stugorna. Han menar att det borde gå att hitta en ˝sansad, rentav kreativ, kompromiss om stugornas framtid som säkerställer demokratisk tillgänglighet och värnar kulturhistoriska värden˝. Länken till ledaren på VK:s webbplats har tyvärr slutat fungera.

Nätverket argumenterar mot (S)

(2010-12)

Nätverket skriver en insändare som svar på en artikel av Andreas Lundgren (S) den 3 december 2011.

Villa Talludden riven

(2010-10-11)

Ännu en stuga har rivits vid Nydalasjön. Det är Villa Talludden, belägen på udden öster om Kinabron. Den har länge varit i dåligt skick, men i museets inventering 2006 placerades den i bevarandeklass II, nästa högsta klassen. Kommunen har inte gjort några ansatser för att rädda den, och nu har den alltså rivits. Hämta museets inventering här (pdf-fil, 3,5 MB).

Nätverket debatterade inför valet

(2010-09-14)

Västerbottens-Kuriren publicerade idag en debattartikel från Nätverket för Nydalas nyttjare om stugorna, inför valet.

Byggnadsnämnden yttrar sig mot detaljplan för stugorna

(2010-06-28)

Vid byggnadsnämndens sammanträde 23 juni 2010 behandlades samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen för Nydalaområdet. Handläggaren Olle Forsgren hade föreslagit följande skrivelse om stugorna:

˝Gamla stugor vid sjön
Den gamla stugmiljön kring sjön har fortfarande en genuin karaktär som kan vara värd att bevara. Planförslaget innebär att stugorna ska planläggas med syfte att bevara karaktären. En sådan detaljplan bedöms ge alla möjligheter till att styra fortsatt användning och utveckling av stugorna i enlighet med intentionerna i samrådshandlingen.˝

Byggnadsnämndens socialdemokratiska ordförande, Åsa Ögren, yrkade på att stycket i stället skulle få följande lydelse:

˝Gamla stugor vid sjön
Då en planläggning inte säkerställer den befintliga stugmiljöns fortlevnad bör förslaget om planläggning utgå ur den fördjupade översiktsplanen.˝

Socialdemokraten Ingemar Jangvad och vänsterpartisten Mattias Sehlstedt argumenterade för Åsa Ögrens förslag. Det blev votering, varvid socialdemokraterna och vänsterpartisterna röstade för, övriga emot. Åsa Ögrens förslag vann därmed med röstsiffrorna 6−5. Kristdemokraterna, moderaterna, centerpartiet och folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

Samrådshandlingen klar

(2010-05-24)

Umeå kommun är nu färdiga med samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen. Den kan hämtas från kommunens webbplats, där man också kan lämna synpunkter. Länk till kommunens informationssida. Handlingen finns förstås också i nätverkets arkiv.

Nätverket yttrar sig om förslaget till Fördjupad översiktsplan

(2010-02-28)

Nätverket för Nydalas nyttjare är i huvudsak positivt till kommunens förslag till Fördjupad översiktsplan, men understryker vikten av att stugfrågan får en lösning. Hela yttrandet här.

Centern tycker till

(2010-02-05)

I Umeglimten 07/09 (pdf-fil) för Umeå Östra C-avdelning fram frågor som berör Tomtebo och Nydalaområdet. Nydala.nu omnämns.

Förslag till fördjupad översiktsplan

(2010-01-26)

Umeå kommun presenterar ett förslag till fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. Tyck till! Länk till kommunens informationssida.

Nätverket uttalar sig om planarbetet och stugorna

(2008-12-13)

Under oktober och november har Nätverket för Nydalas nyttjare uttalat sig dels om det planarbete som nämns nedan, dels om stugornas framtid. Debattartikeln om planarbetet och insändaren om stugorna finns att läsa här!

Kommunen tar tag i planarbetet

(2008-08-18)

Nu inleder Umeå kommun på allvar arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Mer information finns på kommunens hemsida, www.umea.se/nydala. Utnyttja tillfället att skriva diskussionsinlägg där! Låt kommunen få veta vad just du tycker! Den process som nu inleds är av avgörande betydelse för Nydalaområdets framtid. Direktiven för planarbetet, liksom alla bakgrundsfakta du behöver, finns på nätverkets arkivsidor.

Den 26 augusti ordnas en workshop där föreningar och företag med intresse för Nydalaområdet får diskutera tre olika möjliga framtidsscenarier. Nätverket för Nydalas nyttjare hör till de inbjudna och kommer förstås att delta! 

Stuga 12 presenteras

(2008-04-10)

Nätverket har fått tillgång till gamla bilder på stuga 12 som varit riven sedan omkring år 2000. Titta på bilderna och läs mer om stugan här!

Stugorna värnas i fördjupade översiktsplanen

(2008-02-20)

Kommunstyrelsens närings- och planeringsutskott har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. I det ursprungliga förslaget stod det att stugornas framtid skulle utredas, men det röstades ner av moderaterna, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet. De beslutade i stället att redan nu markera att stugorna är värda att bevara och enades om följande skrivelse: "Stugbebyggelsen kring sjön ska även fortsättningsvis tillåtas spela en viktig roll i utformningen av naturmiljön."

Ingen sammanhållen skogsridå vid Tomtebo 1B

(2007-06-26)

Enligt en notis i Västerbottens-Kuriren har tekniska nämnden beslutat att skog ska lämnas mellan Nydalasjön och bostadsområdet Tomtebo 1B, som just nu byggs vid sjöns södra ände. Några av exploatörerna hade velat ta bort skog för att skapa fri sikt mot Nydalasjön, men så blir det alltså inte. Dock lämnas ingen sammanhållen skogsridå, utan kommunen ska utföra en "försiktig gallring".

Insändare från borgerliga partiföreträdare

(2007-02-27)

Företrädare för de fyra borgerliga partierna i kommunfullmäktige skriver en insändare i Västerbottens Folkblad om resultatet av kulturinventeringen. "Detta understryker bara vikten av att låta stugorna fortsätta spela en viktig roll i utformningen av naturmiljön kring sjön" konstaterar man. 

Kulturlämningar vid Nydalasjön

(2007-02-20)

En liten inventering av kulturlämningar på ödetomter m.m. har utförts på eget bevåg av nätverkets Gudrun Norstedt och överlämnats till museet. Den finns även att hämta här på sajten i pdf-format, dels en fil med lågupplösta bilder (4 MB), dels en fil med högupplösta bilder (35 MB). Har du hittat några andra kulturlämningar? Hör av dig till nätverket!

Rapport om närsalter

(2006-12-19)

En ny rapport om närsaltstillflöden till Nydalasjön finns att ladda ned från sajtens arkivsida (under texter från Umeå kommun).

Museet: stugorna är värda att bevara

(2006-12-13)

Den kulturhistoriska inventering av Nydalaområdet som utförts av Västerbottens museum presenterades igår för kommunledningen. Av en artikel i Västerbottens-Kuriren framgår att de flesta stugorna anses vara mycket bevarandevärda. Av de 64 stugor som finns kvar placeras 25 i klass 1 och 22 i klass 2. Inventeringen pekar också på att stugmiljön som helhet har ett värde. Inventeringen finns att ladda ned från sajtens arkivsida (under texter från Umeå kommun).

Bilder från Nydalaområdet

(2006-12-13)

En flitig besökare och fotograf visar sina bilder (extern länk).

Äldsta stugan vid sjön?

(2006-10-15)

En liten berättelse om den stuga som troligen var den första vid Nydalasjön finner du här!

Holken renoveras – pengar behövs!

(2006-09-07)

Ersboda Slöjdförening har fått hyra Holken (se bilden till vänster) och har påbörjat renovering. Arbetet sker ideellt men pengar behövs! Sätt in en slant på slöjdföreningens pluskonto, 782 415-4, märk talongen Holken. Läs mer här!

Nydalasjöns vattenkvalitet i examensarbete

(2006-07-19)

Nydalasjöns tillrinningsområde och närsaltsflöden utreds i ett nytt examensarbete som utförts vid civilingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Läs mer och ladda ned examensarbetet.

Gamla träd försvinner vid Tomtebo

(2006-06-06)

På ödetomterna närmast Tomtebo avverkas just nu gamla, grova björkar och tallar. Här ska anläggas öppna gräsytor för lek och spel. Nätverket för Nydalas nyttjare har riktat kritik mot denna del av skötselplanen för Nydalasjön. Läs mer och titta på bilder!

Kulturhistorisk inventering genomförs i sommar

(2006-06-06)

Under sommaren kommer en byggnadsantikvarie vid Västerbottens läns museum att genomföra en kulturhistorisk inventering av bebyggelsen vid Nydalasjön. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2005 (se nedan). Både intervjuer och fältinventering kommer att genomföras. Alla som vill dela med sig av sina kunskaper om stugorna kan höra av sig till Nätverket för Nydalas nyttjare så förmedlar vi kontakten!

Nätverket yttrar sig om Tomtebo 1b

(2006-04-08)

Läs yttrandet här!

Detaljplanen för Tomtebo 1b ställs ut

(2006-03-10)

Förslaget till detaljplan för Tomtebo 1b finns utställt för granskning fram till den 6 april 2006. Det nya bostadsområdet ska ha visuell kontakt med Nydalasjön och utgöra en stadsmässig front mot sjön. Ett parkområde anläggs dock närmast sjön. Mer om detaljplanen.

Mariestrand växer fram

(2006-03-05)

Bilder från bygget!

Fullmäktige-ja till rivningsstopp

(2005-12-19)

Klockan 11.25 beslutade kommunfullmäktige att anta motionen om att stoppa stugrivningarna vid Nydalasjön. Röstsiffrorna var 38 för och 26 emot. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Referat från sammanträdet.

Insändare inför motionsbeslutet

(2005-12-16)

Nätverket för Nydalas nyttjare vädjar i en insändare till socialdemokraterna att ompröva sin inställning till stugornas framtid: "...vi är övertygade att partiets väljare skulle bli mycket nöjda om så skulle ske". Hela insändaren.

Kommunstyrelsen vill stoppa rivningarna

(2005-12-05)

Vid måndagens sammanträde i kommunstyrelsen fick de borgerliga partiernas motion mot stugrivningarna stöd av såväl vänsterpartiet som miljöpartiet. Socialdemokraterna anser däremot att stugorna ska lösas in och rivas, i enlighet med beslutet från 1981. Beslut om motionen fattas i kommunfullmäktige 19 december.

Ja till belysning runt Nydalasjön

(2005-11-28)

På novembersammanträdet röstade kommunfullmäktige enhälligt ja till en motion från centerpartisten Nils Häggström om att sätta upp belysning längs vägarna runt hela Nydalasjön. Kostnaden för att sätta upp de 125 ljuspunkterna beräknas till 1,5 miljoner, driften 75 000 kr/år. Motionen i pdf-format. Läs Nils Häggströms inlägg i kf:s debatt.

"Omvänd vandalism" än en gång

(2005-11-27)

På söndagen genomfördes "omvänd vandalism" vid Sjödala, en av de tomma och rivningshotade stugorna vid Nydalasjön. I början av hösten hade stugan hemsökts av vandaler som krossat merparten av rutorna och lämnat efter sig stora mängder skräp, både inne i huset och på gården. Nätverket för Nydalas nyttjare har nu hjälpligt städat upp i huset och påbörjat arbetet med att täcka för de krossade fönstren.

Det är inte första gången Nätverket arbetar med omvänd vandalism, dvs. att städa och bygga upp i stället för att slå sönder och riva ned. Läs mer om vår första aktion, som genomfördes i juni 2003.

E4-projektet skjuts upp

(2005-11-09)

Kolbäcksvägens förvandling till E4 skjuts upp. Byggstarten var planerad till 20072009. Nu blir det i stället 20082011. Anledningen är att regeringen beslutat att satsa pengarna på Trollhättepaketet i stället. Mer om E4-planerna.

Skötselplan antagen

(2005-06-22)

I juni antog Tekniska nämnden skötselplanen för Nydalaområdet, som varit under arbete i ett par år. Nätverket för Nydalas nyttjare hade noga diskuterade förslaget till skötselplan och skrivit ett yttrande som finns att hämta här (pdf-fil 637 kB).

Den färdiga skötselplanen finns här som pdf-fil (5,4 MB).

Tre stugor akut hotade

(2005-06-02)

Ytterligare två av Nydalaområdets stugor är nu akut rivningshotade: 69 och 137. Rivningslov har beviljats för 137:an medan en ansökan om rivningslov är på väg för 69:an. Det verkar också som om rivningslov kommer att begäras för stuga 38, som lösts in av kommunen. I samtliga fall rör sig om gamla stugor som kan komma att rivas utan att någon kulturhistorisk bedömning har gjorts.

Var ligger de hotade stugorna? Titta på stugsidan!

Läs insändaren från Nätverket för Nydalas nyttjare om de aktuella stugrivningarna.